A+ 100%A-

מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

מגמות שינוי באוכלוסיית החניכים בכפרי הנוער והפנימיות בישראל

תקציר:

 

 

 

המסמך הקרוב הינו נייר עמדה המנסה לשרטט את מגמות השינוי באוכלוסיית החניכים בכפרי הנוער ובפנימיות. מטרת המסמך הינה לספק מבט כולל על המאפיינים המרכזיים של מוטבי מסגרות אלה, תוך התייחסות לסוגיות ליבה בנושא, וכן להציע המלצות הנגזרות בעקבות זאת.

 המאפיינים המסתמנים של הפונים לכפרי הנוער והפנימיות החינוכיות תומכים את הגדרתם כנוער בסיכון ובמצוקה. נוער זה פונה למסגרות הפנימייתיות מתוך צורך להשלמת פער ומאופיין בצרכים מגוונים מהם לימודיים, חברתיים ורגשיים. אפיון אוכלוסיית היעד של כפרי הנוער והפנימיות כאוכלוסייה בסיכון מחייב התמודדות מחודשת עם המענים הניתנים לאוכלוסייה זו במסגרות הקיימות. השינוי בביקושים הפך את כפרי הנוער לכאלה הנדרשים לתת מענה שיקומי שהם אינם בהכרח ערוכים לו.

המסמך מעלה את הצורך בפיתוח תפיסת טיפול הוליסטית ואינטגרטיבית החותרת למתן מענים משולבים הכרוכים אלה באלה, והמשלבת באופן פרקטי מערכות ותפיסות של חינוך ורווחה. דרך כך, הוא נדרש גם לממשקים הקיימם כיום בין מערכות החינוך והרווחה, אשר הינם מצומצמים באופיים למרות קיומם של תהליכי הידמות ואזורי חפיפה.

המסמך בנוי מארבע תתי פרקים מרכזיים. תחילה, מספק המסמך רקע ביחס לשתי המערכות המטפלות המרכזיות בתחום החינוך הפנימייתי: 'המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער' (משרד החינוך) ו'השירות לילד ונוער' (משרד הרווחה). בפרקו השני מתייחס המסמך לשיטה בה נאספו ונותחו הנתונים לטובת כתיבת נייר העמדה, המתבססת על קיום ראיונות וניתוח מסמכים.

פרקו המרכזי של המסמך מביא סדרה של ממצאים וסוגיות בהקשר למגמות המסתמנות באוכלוסיית כפרי הנוער והפנימיות- החל במוטיבציות המצויות בבסיס ההגעה למסגרות הללו ושינויים שחלו בהן ברבות השנים; המשך במאפייני בני הנוער הפונים להתחנכות במסגרת כפרי הנוער והפנימיות החינוכיות ומגמות שינוי במאפיינים אלה; הצרכים הנגזרים מתוך המאפיינים שהוצגו ומידת ההלימה ביניהם לבין המענים הקיימים; וכלה בהתייחסות לתהליכים המתקיימים בין מערכות החינוך והרווחה והקשרים המתבקשים ביניהן ביחס למאפייני החניך כנער בסיכון. פרקו החותם של מסמך זה מביא סדרה של המלצות וכיווני מדיניות להתייחסות ובחינה.

למאמר המלא - לחצו כאן